2024 නව වර්ෂයට ආශිර්වාද පතා සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනාව හා දානමය පිංකම,2024 වසරේ රාජකාරී කටයුතු ඇරඹීම……..

Home News 2024 නව වර්ෂයට ආශිර්වාද පතා සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනාව හා දානමය පිංකම,2024 වසරේ රාජකාරී කටයුතු ඇරඹීම……..