ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු ගරු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා 2023.05.16 දින අප මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂන චාරිකාවක නිරතවෙමින්……..

Home News ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු ගරු අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා 2023.05.16 දින අප මධ්‍යස්ථානයේ නිරීක්ෂන චාරිකාවක නිරතවෙමින්……..