ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන අතර, ටොරින්ටන් ක්‍රිඩංගනයේ පැවැත්වූ සුහද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය

Home News ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතන අතර, ටොරින්ටන් ක්‍රිඩංගනයේ පැවැත්වූ සුහද ක්‍රිකට් තරඟාවලිය